Motorrijschool MotorClass
 
 

Algemene voorwaarden Motorrijschool MotorClass.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool.
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. dat les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
 3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij het CBR of het BNOR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan.
 4. dat de leerling die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over dezelfde motor als waarop hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een motor van hetzelfde of gelijkwaardig type.
 5. dat de tijdsduur van de overeengekomen rijles, inclusief de 10 minuten nabespreking, volledig wordt benut.
 6. dat er een verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling.
De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zondagen evenals erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden of ziekte. Bij ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden.
 3. tijdens de rijles alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 4. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid de benodigde en geldige documenten te overleggen.
 5. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motor te kunnen besturen, af te stemmen met het examenbureau voordat wordt begonnen met de rijlessen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daarvoor moet worden onderbroken af afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. zich ervan te overtuigen dat, indien het onderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een leerling de afgifte van een rijbewijs wordt geweigerd.
 7. zich tijdens de rijles te houden aan de verkeersregels. Door justitie opgelegde sancties met betrekking tot de door de leerling gemaakte verkeersovertreding(en) tijdens de rijles zijn voor rekening van de leerling.

Artikel 3 – Betaling.

 1. Tenzij schriftelijk of mondeling anders wordt overeengekomen moet betaling van lesgeld per rijles contant en gepast worden voldaan. De kosten van leerboeken en ander lesmateriaal dienen bij het afleveren contant te worden voldaan.
 2. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. twee lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met een bedrag van minimaal € 20 aan administratiekosten.
 3. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Over het nog openstaande bedrag wordt dan rente berekenend.
 4. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Dan is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag voor een onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring contant aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag bij het CBR of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
 5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van een onderzoek door te berekenen en is verplicht om op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van de prijswijziging te geven.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid.

 1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen van het opnieuw vastgestelde onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
  2. De motor waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en er geen motor van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
  3. De motor waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het BNOR wordt afgekeurd en er geen motor van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

Zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek dan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

 1. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen van 60 minuten ontvangt.

Artikel 6 – Beëindigen rijlessen.

 1. De leerling kan zonder opgaaf van redenen stoppen met het nemen van rijlessen bij de rijschool.
 2. De rijschool kan met opgaaf van redenen stoppen met het geven van rijlessen aan de leerling.

Artikel 7 - Bemiddelings- en geschillenregeling.

 1. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
 2. De bemiddeling wordt verleend door de Stichting Rijschool Belang (SRB) nadat leerling zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
 3. Het bindend advies zal worden uitgebracht door de Stichting Rijschool Belang.
 4. MotorClass staat ten opzichte van de leerling borg voor de nakoming van de door de Geschillencommissie van het SRB gedane bindende adviezen.

 
Artikel 8 – Vrijwaring.

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens een onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties over te nemen.

Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden.

 1. Indien er sprake is van een bijzondere opleiding (bijvoorbeeld een pakketopleiding), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
 2. Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 dienen in een lesovereenkomst omschreven te worden.
Homepage MotorClass